Algemene voorwaarden

background pattern

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden. 

Auteursrechten

Copyright Brussels International Trade Mart Ltd. and Co. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze site (teksten, beelden, grafieken, geluid, video’s, animatie en arrangementen) valt onder toepassing van het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's. Op bepaalde pagina's van de website van Brussels International Trade Mart Ltd. and Co is het getoonde materiaal onderworpen aan de wetgeving op de auteursrechten voor de eigenaar van dit materiaal.

Wijzigingen van het product en tarieven

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Brussels International Trade Mart Ltd. and Co, hierna vermeld als BITM, kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, neem dan contact per mail via info@trademart.be.

Licentierechten

Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in, noch de toekenning van een licentie. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor uw eigen interne doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Onderbrekingen 

BITM tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan BITM niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover BITM geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent noch zeggenschap heeft. Brussels Trade Mart biedt dan ook geen enkele garantie betreffende de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege BITM met of van deze websites of van hun inhoud. Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de www.trademart.be , vragen wij u eerst contact op te nemen met mevr. Lorraine Swaelens – Marketing Director -via info@trademart.be.

Aansprakelijkheid 

BITM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. BITM is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de webwebsites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is BITM aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw hardware of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. BITM verstrekt geen garantie betreffende de compatibiliteit met uw hardware van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.